Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017

27. 1. 2017 94
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 28.01.2017
Konec veljavnosti: 22.02.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 28.01.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 23.01.2017
Konec veljavnosti: 01.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nabavo gasilske avtolestve (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 23.01.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gasilska služba
Sklep za podelitev priznanja Mestne občine Ptuj na področju kulturne dejavnosti – velika oljenka (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 23.01.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 23.01.2017
Konec veljavnosti: 25.01.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 23.01.2017
Konec veljavnosti: 22.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Šolski center Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 23.01.2017
Konec veljavnosti: 22.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 28.01.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Soglasje k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 28.01.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2017
Začetek veljavnosti: 28.01.2017
Konec veljavnosti: 24.03.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci