Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva