Sklep o potrditvi cen grobnin in pokopaliških storitev v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva