Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - športna infrastruktura na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 542/1

Predpisi, na katere predpis vpliva