Sklep o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju nove predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Predpisi, na katere predpis vpliva