Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2018

25. 5. 2018 86
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.05.2018
Začetek veljavnosti: 26.05.2018
Konec veljavnosti: 25.06.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o soglasju k bonitetam po izteku veljavnosti pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih za izgradnjo CERO Gajke, št. 352-06-4/98-503, z dne 23.10.2002 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.05.2018
Začetek veljavnosti: 26.05.2018
Konec veljavnosti: 19.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino katastrska občina 385 Podvinci parcela 1067/14 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.05.2018
Začetek veljavnosti: 26.05.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.04.2018
Začetek veljavnosti: 09.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)