Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016

24. 6. 2016 115
Prenos pdf različice dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.05.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Konec veljavnosti: 07.08.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gledališča in muzeji
Soglasje k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Tip objave: Drugo
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.05.2016
Začetek veljavnosti: 09.07.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencioniranja cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Konec veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Obvezna razlaga drugega odstavka 49. člena in devetega odstavka 100. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o podelitvi priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 20.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 20.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc št. 635/13 k.o. 392-Krčevina pri Ptuju (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – športna infrastruktura (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2190/4, k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino parc. št. 3995, k.o. 400-Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora LV21 Ptuj - Nova vas severno od ulice Jožefe Lackove (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 30.05.2016
Začetek veljavnosti: 24.06.2016
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja P11-S21/1 Krčevina pri Ptuju – Klepova ulica (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 03.06.2016
Začetek veljavnosti: 24.06.2016
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)