Obvezna razlaga določil tretje točke Pojasnil in opomb Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva