Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora OP16 Ptuj - za parcele št. 604/2, 605/1 in 605/5, vse k.o. 401 Brstje

Predpisi, na katere predpis vpliva